กฎหมาย / ระเบียบ

1. คำสั่ง
news คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 1250/2564 เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 1251/2564 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
news การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ดาวน์โหลด
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 96/2564 เรื่อง แก้ไขการมอบหมายงานให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  ดาวน์โหลด
20190211141754 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 558/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ดาวน์โหลด
  คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 199/2563 เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 200/2563 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่รองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  ดาวน์โหลด
 news คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 7/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นใด ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  ดาวน์โหลด
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 1440/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ดาวน์โหลด
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 969/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน และการบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ดาวน์โหลด
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 810/2562 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นใดที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 303/2558 เรื่อง มอบอำนาจด้านการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 966/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 967/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้เลขานุการกรม ผอ.กอง ผอ.ศสท ผอ.สำนักในส่วนกลาง ผอ.กลุ่มที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ผอ.กสว ผอ.กอป ผอ.กพก และ ผอ.กวศ ปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 533/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  ดาวน์โหลด
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 534/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  ดาวน์โหลด
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 754/2555 เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงบประมาณให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  ดาวน์โหลด
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 208/2559เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 209/2559 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  ดาวน์โหลด
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 293/2560 เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 294/2560 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 333/2560 เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจกรมส่งเสริมการเกษตร(ว1180) ดาวน์โหลด
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 841/2560 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 1120/2560 เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 1121/2560 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 148/2561 เรื่อง แก้ไขการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 226/2560 เรื่องแก้ไขคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 227/2560 เรื่องมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 240/2560 เรื่องมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ ดาวน์โหลด
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 575/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นใดที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 622/2562 เรื่องมอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 623/2562 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ เรื่องมอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
2. ระเบียบการบริหารงบประมาณ
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายงบบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการดำเนินการ ตามระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายงบบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2548 (แก้ไขปรับปรุง ที่ นร 0704/ว 33 และ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68) ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2502 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2543) ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 (ที่ นร 0702/ว 104 ลงวันที่ 22 กันยายน 2552) ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554 (ที่ นร 0704/ว 32 ลงวันที่ 7 มกราคม 2554) ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 (ที่ นร 0704/ว 104 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2555) ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2557 (ที่ นร 0704/ว 3 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2557) ดาวน์โหลด
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2549 ดาวน์โหลด
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 51 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548) ดาวน์โหลด
การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ที่ นร 0704/ว 99 ลงวันที่ 14 กันยายน 2549) ดาวน์โหลด
การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ที่ นร 0704/ว 33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2554) ดาวน์โหลด
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ที่ นร 0704/ว 49 ลงวันที่ 23 เมษายน 2555) ดาวน์โหลด
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามปีงบประมาณรายการค่าสาธารณูปโภค (หนังสือสำนักงบประมาณที่ นร 0704/ว 26 ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2557) ดาวน์โหลด
การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว68 ลว. 29 เม.ย. 2558) ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 (ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว14 ลว. 15 พ.ย. 2559) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบริหารงบประมาณ
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด (กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 115 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2551) ดาวน์โหลด
วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด (กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 3 ลงวันที่ 23 มกราคม 2553) ดาวน์โหลด
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน (กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0406.6/8253 ลว 31 มีนาคม 2551) ดาวน์โหลด
กระบวนการปฏิบัติงานของงบประมาณจังหวัดในระบบ GFMIS(กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.2/ว378 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551) ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด (กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว409 ลว 21 พฤศจิกายน 2551) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด (กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว17 ลว 18 กุมภาพันธ์ 2553) ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มจังหวัดในระบบ GFMIS (กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว81 ลว 2 มีนาคม 2553) ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มจังหวัดตามโครงการหรือแผนการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว185 ลว 31 พฤษภาคม 2553)
การปรับหมวดรายจ่ายในระบบ GFMIS ดาวน์โหลด
สรุปขั้นตอนและวิธีการสร้างเอกสารสำรองเงินผ่าน GFMIS Web Online
คู่มือการสร้างเอกสารสารองเงินผ่าน GFMIS web online (กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 222 ลว 30 มิถุนายน 2553) ดาวน์โหลด
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ดาวน์โหลด
3. ระเบียบ / หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
การเงินการคลัง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
ระเบียบการจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลัง พ.ศ.2551  (ยกเลิก) ดาวน์โหลด
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน ปี 2535 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ.ศ. ๒๕๕๐ ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และปฏิบัติการ KTB ตามว103 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) ดาวน์โหลด
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0406/ว96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 เรื่อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด
แนวทางการใช้บัตรเครดิตราชการ (กรมบัญชีกลาง) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ ว89 ลว18 ธ.ค. 50 ดาวน์โหลด
ด่วนที่สุด แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร  (01/10/58) ดาวน์โหลด
 แนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์และการควบคุมค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตำบล) ดาวน์โหลด
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ (ว.56) ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 ดาวน์โหลด
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไรหรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ดาวน์โหลด
การเทียบตำแหน่ง (ว.104) ดาวน์โหลด
เดินทางไปราชการ
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553) ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามจังหวัด เงินชดเชยและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ดาวน์โหลด
การเบิกค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย (ว.165) ดาวน์โหลด
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
ฝึกอบรม จัดงานและประชุมระหว่างประเทศ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) 2555 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ดาวน์โหลด
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักฝึกอบรมในประเทศ ( ว.399) ดาวน์โหลด
ค่ารักษาพยาบาล
การเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGS) (ที่ กค.0422.2/ว212 ลว 23 มิ.ย. 54) ดาวน์โหลด
การเบิกจ่ายค่ายากลูโคชามีนซัลเฟต (ที่ กค.0422.2/ว62 ลว 28 มิ.ย. 54) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีการทางแพทย์แผนไทยและการแพทย์ (ว.33) ดาวน์โหลด
อัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการหมวด 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (ว.118) ดาวน์โหลด
ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันกรณีหลักการรับเงิน ดาวน์โหลด
การกำหนดรายการยาที่ห้ามเบิกจ่ายจากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ (ว.502 ลงวันที่ 27 ธ.ค.53) ดาวน์โหลด
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 (ว. 379) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมดูงานในต่างประเทศ หรือ เดินทางไปราชการต่างประเทศ (ว.373) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (ว.377) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัยกรณีใช้หลักฐานการรับเงิน(ว.380) ดาวน์โหลด
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลของทางราชการ(ว.177) ดาวน์โหลด
ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหาหนะส่งต่อผู้ป่วย (ว.76) ดาวน์โหลด
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิด (ว.327) ดาวน์โหลด
ซ้อมความเข้าใจกรณีสิทธิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามสิทธิต่าง ๆ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (ว.95) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้าและกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม (ว.83) ดาวน์โหลด
อัตราค่าบริการสาธารณสุขฯ หมวดที่ 15 ค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น (ว.447) ดาวน์โหลด
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วนในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRGs) (ว.182) ดาวน์โหลด
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (ว.246) ดาวน์โหลด
ขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 13 ค่าบริการทางทันตกรรม และซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าฟันเทียมและอุปกรณ์ (ว.369) ดาวน์โหลด
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ฉบับที่ 4 (ว.457) ดาวน์โหลด
กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2) (ว.91) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (ว.333) ดาวน์โหลด
สรุปค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน(ว.333) ดาวน์โหลด
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (ว.393) ดาวน์โหลด
กำหนดแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล(ว.263) ดาวน์โหลด
กำหนดแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ว.480) ดาวน์โหลด
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค(ว.484) ดาวน์โหลด
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมDRGs (ว.485) ดาวน์โหลด
ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริหารสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาวิทยา (ว.495) ดาวน์โหลด
ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (ว.76) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ว.33) ดาวน์โหลด
ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น (ว.134) ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (ว.143) ดาวน์โหลด
การเบิกจ่ายค่ายารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา (ว.156) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง(เพ่ิมเติม) (ว.423) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผุ้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง(เพิ่มเติม) (ว.84) ดาวน์โหลด
อัตราค่าบริการสาธารณะสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา (ว.376)  ดาวน์โหลด
การศึกษาบุตร
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 (แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2550) ดาวน์โหลด
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 7 พ.ศ.2554) ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่2) พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่เสียชีวิต จากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาสและในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพาอำเภอนาทวี และสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาของบุตร กรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี ดาวน์โหลด
การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ว.116) ดาวน์โหลด
ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ว.21 ลงวันที่ 13 ก.พ.57) ดาวน์โหลด
การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ว.80 ลงวันที่ 8 เม.ย.57) ดาวน์โหลด
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ว.257 ลว.28 มิ.ย. 59) ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา (ว.22) ดาวน์โหลด
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน พ.ศ. 2547 ดาวน์โหลด
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2550 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ว 34) ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ดาวน์โหลด
ค่าตอบแทน ค่าลวงเวลา
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลด
ซ้อมความเข้าใจปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การขอรับและจ่ายบำเหน็จบำนาญปกติของข้าราชการ ตามโครงการจ่ายตรง ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การขอรับและจ่ายบำเหน็จบำนาญลูกจ้างตามโครงการจ่ายตรง ดาวน์โหลด
4. ระเบียบ / หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
เงินฝากคลัง
20190211141754 หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตรตามระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตรว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร พ.ศ. 2562 (ฉบับแก้ไข) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตรตามระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตรว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตรว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
ตัวอย่างโครงการที่ขอรับสนับสนุนจากระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร พ.ศ. 2547 ดาว์นโหลด
ระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตรว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร พ.ศ. 2547 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ดาวน์โหลด
การรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามแนวทางปฏิบัติตามบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ดาวน์โหลด
เงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.2526 ดาวน์โหลด
รายละเอียดการโอนเงินโดยวิธีการโอนขายบิล โครงการศึกษาวิจัยการส่งออกสับปะรดไปต่างประเทศ ปี 2554 ดาวน์โหลด
คู่มือแนวปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตรว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร พ.ศ. 2547 ดาวน์โหลด
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงและเงินสมทบค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า อาคารสถานที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
แนวทางการปฏิบัติงานการรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามแนวทาง ปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ดาวน์โหลด
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.2526 ดาวน์โหลด
การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ตามระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าด้วยเงินรายได้จากการรับจ้างผลิตและจำหน่ายปัจจัยการเกษตรของศูนย์ปฏิบัติการ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลด
การบันทึกรายการโอนขายบิลในระบบ GFMIS และ GFMIS Web Online ดาวน์โหลด
แบบขอเปิดบัญชีเงินฝากคลัง ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในระบบ GFMIS ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการถอนคืนรายได้แผ่นดินผ่าน ระบบ GFMIS Web Online ดาวน์โหลด
ทะเบียนคุมการรับและนำส่งเงินรายได้ ดาวน์โหลด
บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 14 กันยายน 2554 ดาวน์โหลด
โครงการศาลาเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ดาวน์โหลด
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
แนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ ที่ กค 0423.3/ว 431 ลว. 9 ธ.ค. 54 ดาวน์โหลด
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ.2534 ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ ในระบบ GFMIS (ที่ กค 0410.3/ ว 70 ลว.19 กุมภาพันธ์ 2550) ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเงินนอกงบประมาณ (โครงการประเภทเงินจ่ายขาด) ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเงินนอกงบประมาณ (โครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน) ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว และสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาเพื่อรองรับผลกระทบจากการ เปิดเสรีการค้าอาเซียน (AFTA) (เงินทุนหมุนเวียน-หน่วยงาน) ดาวน์โหลด
5. การบัญชีภาครัฐ
1. การเรียกรายงานประจำเดือน/ประจำปีในระบบ GFMIS
1.1 รายงานการเงินประจำปี
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 370 ลงวันที่ 20 กันยายน 2548 เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ดาวน์โหลด
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 432 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2548 เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำปีสำหรับหน่วยเบิกจ่ายที่ไม่ใช่หน่วยงานระดับกรม ดาวน์โหลด
1.2 รายงานประจำเดือน
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 454 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GMIS ดาวน์โหลด
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 63 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจคำสั่งงานการเรียกดูรายงานประจำเดือนและรายงานประจำปีในระบบ GFMIS ดาวน์โหลด
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 94 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรอบการประมวลผลรายงานประจำเดือนใน Web report ดาวน์โหลด
2. การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 456 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง การบันทึกล้างรายการลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณข้ามปีงบประมาณ ดาวน์โหลด
การบันทึกรายการหักล้างลูกหนี้เงินยืม ดาวน์โหลด
 3. วิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
คู่มือเว็บออนไลน์ ดาวน์โหลด
3. การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณก่อน ดาวน์โหลด
แนวทางการจัดทำใบสาคัญการปรับปรุงบัญชี ดาวน์โหลด
การปิดงวดบัญชีและการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ดาวน์โหลด
4. แนวทางการยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) ดาวน์โหลด
5. ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Version 2560) ดาวน์โหลด
6. ระเบียบการพัสดุ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 (ยกเลิก) ดาวน์โหลด
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ดาวน์โหลด
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่ากองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการเงินและพัสดุ กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องทำต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง ดาวน์โหลด
การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 3 ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4 ดาวน์โหลด
แบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้ยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market e-market)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding e-bidding) และวิธีสอบราคา ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ดาวน์โหลด
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลด
7. ระบบการควบคุมภายใน
การดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวห์โหลด
การดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ธันวาคม 2554 ของกรมส่งเสริมการเกษตร
รายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2554 ระดับองค์กร ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติงานการควบคุมภายในกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลด
8. วิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
คู่บัญชีในระบบ GFMIS ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายผ่าน Web Online ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืมและการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนผ่าน Web Online ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานระบบรับและนำส่งผ่านWeb Online ดาวน์โหลด
คู่มือการเรียกรายงานระบบเบิกจ่ายเงินในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) ดาวน์โหลด
คู่มือการเรียกรายงานระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) ดาวน์โหลด
คู่มือการเรียกรายงานระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการถอนคืนรายได้แผ่นดิน ดาวน์โหลด
แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS ดาวน์โหลด
แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS สำหรับโปรแกรม Excel 2003 ดาวน์โหลด
แนวทางการตรวจสอบรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS ดาวน์โหลด
คู่มือการปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณผ่าน GFMIS Web Online ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขใบนำฝากเงินในระบบ GFMIS ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงิน การนำส่งเงิน ในการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ดาวน์โหลด
 คู่มือการเรียกรายงานผ่านระบบ GFMIS web online ดาวน์โหลด
9. คู่มือ/แนวทางปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
ปีงบประมาณ 2559
คู่มือการปฏิบัติงาน “กระบวนการ การยืมเงินราชการ” ดาวน์โหลด
คู่มือ เรื่อง เงินยืมราชการ ดาวน์โหลด
คู่มือ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด
ปีงบประมาณ 2560
หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการสำหรับกอง/สำนักส่วนกลาง ดาวน์โหลด
แนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการสำหรับกอง/สำนักส่วนกลาง ดาวน์โหลด
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Manual) การใช้บัตรเครดิตราชการ ดาวน์โหลด
แผ่นพับ “แนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ (สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตราชการ)” ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้บริการและกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งาน ในระบบ KTB Corporate Online ดาวน์โหลด
ปีงบประมาณ 2561
แนวทางการรับและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online (สำหรับกอง/สำนักส่วนกลาง) ดาวน์โหลด
สรุปสาระสำคัญและแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
แนวทางการรับเงินและการนำเงินส่งคลังของกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ยกเลิก ดาวน์โหลด
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Manual) การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ดาวน์โหลด
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ดาวน์โหลด
คู่มือ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับปรับปรุง) ดาวน์โหลด
ปีงบประมาณ 2562
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติในการรับเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยกเลิก ดาวน์โหลด
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการสำหรับกอง/สำนักส่วนกลาง ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด ดาวน์โหลด
แนวทางการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินของกรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
คู่มือ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
ปีงบประมาณ 2563
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อประโยชน์ในราชการ  ดาวน์โหลด
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Manual) กระบวนงานการตรวจสอบและควบคุมการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)  ดาวน์โหลด
แนวทางการตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินของกรมส่งเสริมการเกษตร  ดาวน์โหลด
ปีงบประมาณ 2564
 แนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการเกษตร  ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)  ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.