โครงสร้างหน่วยงาน

นางสาวศันสนีย์  กุลชล
ผู้อำนวยการกองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตรเบอร์ตรง 0-2940-6024 เบอร์ภายใน 227โทรสาร 0-2579-3014
E-mail : finance@doae.go.th
Skype Name : financedevision_doae
ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มการเงิน
กลุ่มบัญชี
กลุ่มงบประมาณ
กลุ่มตรวจสอบ
กลุ่มพัสดุ
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

 

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.