การเผยแพร่ราคากลางตามแบบของสำนัก ป.ป.ช.

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
14 ม.ค. 2562 ราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 2561 ราคากลาง จ้างพัฒนาระบบ จำนวน 4 ระบบ ดาวน์โหลด
24 พ.ย. 2560 ราคากลางจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ปี 2561 จำนวน 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
20 พ.ย. 2560 ราคากลางการจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ปี 2561 ดาวน์โหลด
02 ต.ค. 2560 ราคากลางการจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ปี 2561 ดาวน์โหลด
26 ก.ย. 2560 ราคากลางการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของกรมส่งเสริมการเกษตรปี 2561 ดาวน์โหลด
22 ส.ค. 2560 ราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาทีมผู้จัดการแปลง โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 ดาวน์โหลด
22 ส.ค. 2560 ราคากลางโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบคลอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ดาวน์โหลด
17 ส.ค. 2560 ราคากลางจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ผลิตสื่อ และประชาสัมพันธ์โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)สู่การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลด
19 มิ.ย. 2560 ราคากลางประกวดราคาจ้างผลิตวัสดุทำเครื่องหมาย (เทปกาว)สำหรับใช้ติดพันรอบลำต้นมะพร้าว โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสาน แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
13 มิ.ย. 2560 ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2560 ราคากลางประกวดราคาซืิ้อสารเคมี โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบคลอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
24 พ.ค. 2560 ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560 ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
17 ก.พ. 2560 ราคากลางจ้างเหมาจัดนิทรรศการ Horti ASIA 2017 ดาวน์โหลด
06 ก.พ. 2560 ราคากลางการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.)ประจำปี 2560 รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 ดาวน์โหลด
24 พ.ย. 2559 ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสืบสานงานโครงการพระราชดำริด้านการเกษตร ดาวน์โหลด
29 ก.ค. 2559 ราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลด
12 เม.ย. 2559 ราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลด
08 มี.ค. 2559 จ้างพิมพ์ทำเนียบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ดาวน์โหลด
01 มี.ค. 2559 ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กรปี 2559 จำนวน 6 เดือน ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.