การเผยแพร่ราคากลางตามแบบของสำนัก ป.ป.ช.

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
28 ม.ค. 2559 ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาจัดศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
04 ธ.ค. 2558 จัดซื้อวัสดุใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ GFMIS TERMINAL จำนวน 2 รายการ กองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
25 พ.ย. 2558 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
30 ต.ค. 2558 จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานชั้น 4 อาคาร 1 เป็นห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ ดาวน์โหลด
27 ต.ค. 2558 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 7 กลุ่ม รวม 18 รายการ ดาวน์โหลด
21 ต.ค. 2558 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ปี 2559 จำนวน 4 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
06 ต.ค. 2558 จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด
11 ก.ย. 2558 ราคาคกลางจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ ปี 2559 ดาวน์โหลด
20 ส.ค. 2558 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
19 ส.ค. 2558 ระบบควบคุมการประชุมแบบหลายจุด และระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2558 จ้างเหมาจัดงานมหกรรมวิชาการและผลงานองค์กรเกษตรกร (3ก) สู่ Smart Group และYoung Smart Farmer โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลด
17 ก.ค. 2558 ราคากลางจ้างเหมาจัดงานมหกรรมวิชาการและผลงานองค์กรเกษตรกร (3ก) สู่ Smart Group และYoung Smart Farmer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
17 ก.ค. 2558 ราคากลางจ้างเหมาจัดงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 8 ดาวน์โหลด
13 ก.ค. 2558 ราคากลางจ้างเหมาจัดทำโครงสร้างหลัก และจัดนิทรรศการ "60 พรรษา รัตนนารีศรีแผ่นดิน" ในงานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 9 ดาวน์โหลด
02 ก.ค. 2558 ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
01 พ.ค. 2558 ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ ในงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงาม ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
27 ก.พ. 2558 ราคากลางจ้างเหมาจัดนิทรรศการในงาน Horti ASIA 2015 ดาวน์โหลด
04 ก.พ. 2558 เช่าเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด
13 ม.ค. 2558 ราคากลางจ้างเหมาจัดงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพ ดาวน์โหลด
17 พ.ย. 2557 ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.