การเผยแพร่ราคากลางตามแบบของสำนัก ป.ป.ช.

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
17 พ.ย. 2557 จ้างเหมาจัดศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ดาวน์โหลด
07 พ.ย. 2557 ราคากลางจ้างเหมาจัดศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ ดาวน์โหลด
09 ต.ค. 2557 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)งานมหกรรม 9 ปี สายใยรักแห่งครอบครัวฯ ดาวน์โหลด
30 ก.ย. 2557 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2557 ราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่างไมโครคอมพิวเตอร์ปี 2558 ดาวน์โหลด
09 ก.ย. 2557 ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงประมาณ 2558 ดาวน์โหลด
18 ส.ค. 2557 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมป้อมยาม กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 6 หลัง ดาวน์โหลด
18 ส.ค. 2557 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาจัดทำป้อมยาม กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลด
15 ส.ค. 2557 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมป้อมยาม กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 6 หลัง ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.