ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
24 เม.ย. 2561 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 35 รายการ วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 5 กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
20 เม.ย. 2561 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ดาวน์โหลด
04 เม.ย. 2561 กองคลังขอแจ้งเวียน เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว 536 ลงวันที่ 4 เมษายน 2561) ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2561 ด่วนที่สุด กองคลัง ขอแจ้งข้อมูลผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย พร้อมหน่วยนับของกรมส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2561 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2561 รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2561 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ดาวน์โหลด
15 ก.พ. 2561 รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 ดาวน์โหลด
07 ก.พ. 2561 กองคลังขอแจ้ง ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบในการตรวจสอบเอกสารเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (เดือนธันวาคม 2560) ของหน่วยเบิกจ่าย 0701100041-089 , 0701100203 , 0701100104-0701100167 และ 0701100197 โดยให้ดำเนินการแก้ไขและส่งเอกสารมาใน CD เดือนมกราคม 2561 หรือ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลด
26 ม.ค. 2561 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ ระบบติดตามสถานะงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ดาวน์โหลด
25 ม.ค. 2561 กองคลังขอแจ้ง ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบในการตรวจสอบเอกสารเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 ของหน่วยเบิกจ่าย 0701100041-089 , 0701100203 , 0701100104-0701100167 และ 0701100197 โดยให้ดำเนินการแก้ไขและส่งเอกสารมาใน CD เดือนมกราคม 2561 ดาวน์โหลด
15 ม.ค. 2561 รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด
09 ม.ค. 2561 เอกสารประกอบการบรรยายการคลังและบัญชีภาครัฐ ดาวน์โหลด
04 ม.ค. 2561 ขอข้อมูลประกอบการคำนวณต้นทุนประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
13 ธ.ค. 2560 รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลด
21 พ.ย. 2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561งบลงทุน รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และรายการพัฒนาระบบ ดาวน์โหลด
16 พ.ย. 2560 ราคากลาง จ้างเหมาพนักงานบริการทั่วไป ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2560 รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลด
17 ต.ค. 2560 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 งบลงทุน ดาวน์โหลด
12 ต.ค. 2560 รายงานงบทดลองและแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.