ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
06 พ.ย. 2561 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ดาวน์โหลด
24 ต.ค. 2561 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลด
24 ต.ค. 2561 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เรื่องที่ 1.1.1 – 1.1.3 ดาวน์โหลด
17 ต.ค. 2561 ข้อมูลจากระบบ GFMIS รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (รหัสบัญชี 1101020601) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ในรูปแบบไฟล์ Excel ดาวน์โหลด
16 ต.ค. 2561 ข้อมูลจากระบบ GFMIS รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ในรูปแบบไฟล์ HTML ดาวน์โหลด
16 ต.ค. 2561 ข้อมูลจากระบบ GFMIS รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป เงินสดในมือ (รหัสบัญชี 1101010101) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ในรูปแบบไฟล์ Excel ดาวน์โหลด
16 ต.ค. 2561 ข้อมูลจากระบบ GFMIS รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป เงินฝากคลัง (รหัสบัญชี 1101020501) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ในรูปแบบไฟล์ Excel ดาวน์โหลด
16 ต.ค. 2561 ข้อมูลจากระบบ GFMIS รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (รหัสบัญชี 1101020603) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ในรูปแบบไฟล์ Excel ดาวน์โหลด
16 ต.ค. 2561 ข้อมูลจากระบบ GFMIS รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (รหัสบัญชี 1101020604) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ในรูปแบบไฟล์ Excel ดาวน์โหลด
16 ต.ค. 2561 ข้อมูลจากระบบ GFMIS รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ในรูปแบบไฟล์ Excel ดาวน์โหลด
16 ต.ค. 2561 ข้อมูลจากระบบ GFMIS รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ใบสำคัญค้างจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ในรูปแบบไฟล์ Excel ดาวน์โหลด
16 ต.ค. 2561 ข้อมูลจากระบบ GFMIS รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ในรูปแบบไฟล์ Excel ดาวน์โหลด
16 ต.ค. 2561 ข้อมูลจากระบบ GFMIS รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ในรูปแบบไฟล์ Excel ดาวน์โหลด
16 ต.ค. 2561 ข้อมูลจากระบบ GFMIS รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ในรูปแบบไฟล์ Excel ดาวน์โหลด
01 ต.ค. 2561 ร่าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
01 ต.ค. 2561 ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลด
28 ก.ย. 2561 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้าง ต่อเติม และปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และอาคาร 7 กรมส่งเสริมการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
28 ก.ย. 2561 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
28 ก.ย. 2561 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลด
28 ก.ย. 2561 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.