ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
12 ต.ค. 2560 รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลด
29 ก.ย. 2560 รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด
28 ก.ย. 2560 ประกาศผู้ชนะผลการเสนอราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ปี 2561 ดาวน์โหลด
28 ก.ย. 2560 ประกาศผู้ชนะผลการเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 ดาวน์โหลด
27 ก.ย. 2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งส่วนกลาง ดาวน์โหลด
21 ก.ย. 2560 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
20 ก.ย. 2560 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องการเผยแพร่แผนการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2560 พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
14 ก.ย. 2560 รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 ดาวน์โหลด
10 ส.ค. 2560 รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลด
13 ก.ค. 2560 รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด
12 ก.ค. 2560 ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาปรับปรุงห้องภายในอาคารสำนักงาน (อาคาร 5 ชั้น 1) กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2560 รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลด
11 พ.ค. 2560 รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 ดาวน์โหลด
12 เม.ย. 2560 รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 ดาวน์โหลด
16 มี.ค. 2560 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ครั้งที่ 1/2560 ในวันอังคารที่ 21 มี.ค. 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2560 รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ดาวน์โหลด
28 ก.พ. 2560 ข่าวกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 10/2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประกาศใช้แล้ว ดาวน์โหลด
06 ก.พ. 2560 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น. นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมเจ้าหน้าที่กองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมถ่ายรูปประกาศนโยบายและเจตจำนง การบริหารงานด้วยคุณธรรม ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต ณ. อาคาร 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
19 ม.ค. 2560 เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคลินิกธุรการและงานคลังเคลื่อนที่ (สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี) ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.