การจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ลงประกาศ ระยะเวลารับเอกสาร เรื่อง
14 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 ถึง 21 ม.ค. 2562 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ธ.ค. 2561 2018-12-21 ร่างประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนาระบบ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ธ.ค. 2561 2018-12-17 ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
28 พ.ย. 2561 2018-12-03 ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พ.ย. 2561 2018-11-30 ร่างขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบ จำนวน 4 ระบบ
12 ต.ค. 2561 2018-10-18 ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 ถึง 21 พ.ค. 2561 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ อ.14/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลหลักปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ย. 2560 24 พ.ย. 2560 ถึง 15 พ.ย. 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กรปี 2561 จำนวน 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พ.ย. 2560 2017-11-23 ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ปี 2561 จำนวน 9 เดือน
21 ส.ค. 2560 21 ส.ค. 2560 ถึง 28 ส.ค. 2560 จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ผลิตสื่อ และประชาสัมพันธ์โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สู่การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
19 ก.ค. 2560 2017-06-23 ร่างรายละเอีดยคุณลักษณะเฉพาะการจ้างผลิตวัสดุทำเครื่องหมาย (เทปกาว) สำหรับใช้ติดพันรอบลำต้นมะพร้าวโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 มิ.ย. 2560 27 ก.ค. 2560 ถึง 04 ก.ค. 2560 ประกวดราคาจ้างผลิตวัสดุทำเครื่องหมาย (เทปกาว) สำหรับใช้ติดพันรอบลำต้นมะพร้าว โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสาน แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยมีการส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มิ.ย. 2560 13 มิ.ย. 2560 ถึง 19 มิ.ย. 2560 ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมี โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบคลอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนรวมอย่างยั่งยืน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มิ.ย. 2560 12 มิ.ย. 2560 ถึง 19 มิ.ย. 2560 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 มิ.ย. 2560 2017-06-09 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมี โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบคลอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนรวมอย่างยั่งยืน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2
01 มิ.ย. 2560 2017-06-06 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พ.ค. 2560 2017-06-30 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมี โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบคลอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนรวมอย่างยั่งยืน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ค. 2560 24 พ.ค. 2560 ถึง 31 พ.ค. 2560 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560 ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.พ. 2560 17 ก.พ. 2560 ถึง 24 ก.พ. 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดนิทรรศการในงาน Horti ASIA 2017 ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ก.พ. 2560 07 ก.พ. 2560 ถึง 15 มี.ค. 2560 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.