การจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ลงประกาศ ระยะเวลารับเอกสาร เรื่อง
14 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 ถึง 21 ม.ค. 2562 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 ถึง 21 พ.ค. 2561 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ อ.14/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลหลักปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ย. 2560 24 พ.ย. 2560 ถึง 15 พ.ย. 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กรปี 2561 จำนวน 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ส.ค. 2560 21 ส.ค. 2560 ถึง 28 ส.ค. 2560 จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ผลิตสื่อ และประชาสัมพันธ์โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สู่การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
27 มิ.ย. 2560 27 ก.ค. 2560 ถึง 04 ก.ค. 2560 ประกวดราคาจ้างผลิตวัสดุทำเครื่องหมาย (เทปกาว) สำหรับใช้ติดพันรอบลำต้นมะพร้าว โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสาน แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยมีการส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มิ.ย. 2560 13 มิ.ย. 2560 ถึง 19 มิ.ย. 2560 ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมี โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบคลอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนรวมอย่างยั่งยืน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มิ.ย. 2560 12 มิ.ย. 2560 ถึง 19 มิ.ย. 2560 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ค. 2560 24 พ.ค. 2560 ถึง 31 พ.ค. 2560 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560 ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.พ. 2560 17 ก.พ. 2560 ถึง 24 ก.พ. 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดนิทรรศการในงาน Horti ASIA 2017 ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ก.พ. 2560 07 ก.พ. 2560 ถึง 15 มี.ค. 2560 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ก.พ. 2560 06 ก.พ. 2560 ถึง 14 ก.พ. 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ธ.ค. 2559 01 ธ.ค. 2559 ถึง 09 ธ.ค. 2559 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสืบสานงานโครงการพระราชดำริด้านการเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 พ.ย. 2559 29 พ.ย. 2559 ถึง 07 ธ.ค. 2559 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พ.ย. 2559 22 พ.ย. 2559 ถึง 29 พ.ย. 2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ต.ค. 2559 14 ต.ค. 2559 ถึง 21 ต.ค. 2559 ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ต.ค. 2559 17 ต.ค. 2559 ถึง 25 ต.ค. 2559 ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.ย. 2559 13 ก.ย. 2559 ถึง 20 ก.ย. 2559 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ ปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ก.ย. 2559 12 ก.ย. 2559 ถึง 16 ก.ย. 2559 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 มี.ค. 2559 09 มี.ค. 2559 ถึง 16 มี.ค. 2559 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กรปี 2559 จำนวน 6 เดือน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
28 ม.ค. 2559 28 ม.ค. 2559 ถึง 04 ก.พ. 2559 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.