การจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ลงประกาศ ระยะเวลารับเอกสาร เรื่อง
14 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 ถึง 21 ม.ค. 2562 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 ถึง 21 พ.ค. 2561 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ อ.14/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลหลักปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ย. 2560 24 พ.ย. 2560 ถึง 15 พ.ย. 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กรปี 2561 จำนวน 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ส.ค. 2560 21 ส.ค. 2560 ถึง 28 ส.ค. 2560 จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ผลิตสื่อ และประชาสัมพันธ์โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สู่การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
27 มิ.ย. 2560 27 ก.ค. 2560 ถึง 04 ก.ค. 2560 ประกวดราคาจ้างผลิตวัสดุทำเครื่องหมาย (เทปกาว) สำหรับใช้ติดพันรอบลำต้นมะพร้าว โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสาน แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยมีการส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มิ.ย. 2560 12 มิ.ย. 2560 ถึง 19 มิ.ย. 2560 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ค. 2560 24 พ.ค. 2560 ถึง 31 พ.ค. 2560 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560 ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.พ. 2560 17 ก.พ. 2560 ถึง 24 ก.พ. 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดนิทรรศการในงาน Horti ASIA 2017 ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ก.พ. 2560 06 ก.พ. 2560 ถึง 14 ก.พ. 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.ย. 2559 13 ก.ย. 2559 ถึง 20 ก.ย. 2559 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ ปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ก.ย. 2559 12 ก.ย. 2559 ถึง 16 ก.ย. 2559 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 มี.ค. 2559 09 มี.ค. 2559 ถึง 16 มี.ค. 2559 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กรปี 2559 จำนวน 6 เดือน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
28 ม.ค. 2559 28 ม.ค. 2559 ถึง 04 ก.พ. 2559 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ก.ค. 2558 27 ก.ค. 2558 ถึง 05 ส.ค. 2558 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมวิชาการและผลงานองค์กรเกษตรกร (3ก) สุู่ Smart Group และ Young Smart Farmer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.ค. 2558 17 ก.ค. 2558 ถึง 22 ก.ค. 2558 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.ค. 2558 13 ก.ค. 2558 ถึง 16 ก.ค. 2558 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโครงสร้างหลัก และจัดนิทรรศการ "60 พรรษา รัตนนารีศรีแผ่นดิน" ในงานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ก.ค. 2558 02 ก.ค. 2558 ถึง 07 ก.ค. 2558 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 พ.ค. 2558 01 พ.ค. 2558 ถึง 08 พ.ค. 2558 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ ในงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงาม ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.