ต้นทุนผลผลิต

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
21 ก.พ. 2560 รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
21 ก.พ. 2560 รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
19 ม.ค. 2560 ขอข้อมูลประกอบการคำนวณต้นทุนผลผลิตปี 2559 ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2559 ข้อมูลผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อยพร้อมหน่วยนับของกรมส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
04 เม.ย. 2559 รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด
04 เม.ย. 2559 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด
01 มี.ค. 2559 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2558 รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2558 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด
20 ม.ค. 2558 ขอข้อมูลประกอบการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
16 ม.ค. 2558 กค. ขอแจ้งให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในปี 2557 และรายงานผลการตรวจสอบตามแบบฟอร์มที่กองคลังกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้กลุ่มบัญชีทางโทรสาร 0-2579-3738 หรือ scan เอกสารและส่งทาง e-mail : finance30@doae.go.th ภายในวันที่ 23 ม.ค. 58 ดาวน์โหลด
31 ม.ค. 2557 รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลด
30 ม.ค. 2557 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลด
02 ธ.ค. 2556 ฐานข้อมูลต้นทุนกิจกรรมย่อย ดาวน์โหลด
01 ธ.ค. 2556 เอกสารประกอบการอบรมการคำนวณต้นทุนผลผลิต ดาวน์โหลด
01 ธ.ค. 2556 รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ดาวน์โหลด
31 ม.ค. 2556 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลด
01 ม.ค. 2550 คู่มือการคำนวณต้นทุนผลผลิตสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.