Smart Office

ปีงบประมาณ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
2561 รายการปรับปรุงสำนักงาน (Smart Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
2560 รายการปรับปรุงสำนักงาน (Smart Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
2559 รายการปรับปรุงสำนักงาน (Smart Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
2558 รายการปรับปรุงสำนักงาน (Smart Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด
2557 รายการปรับปรุงสำนักงาน (Smart Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด
2556 รายการปรับปรุงสำนักงาน (Smart Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลด
2555 รายการปรับปรุงสำนักงาน (Smart Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลด

 

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.