รหัสงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
06 พ.ย. 2563 (แก้ไข) กองคลัง แจ้งแก้ไขชื่อแผนงาน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
09 ต.ค. 2563 รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสงบกลาง รหัสงบประมาณงบกลาง สำนักงบประมาณ และรหัสแหล่งของเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
09 ต.ค. 2563 UA กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564) ดาวน์โหลด
06 ต.ค. 2563 รหัสงบประมาณ รหัสงบประมาณงบกลาง รหัสกิจกรรมหลัก และรหัสแหล่งของเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2563 UA กรมส่งเสริมการเกษตร (ข้อมูล excel ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) ดาวน์โหลด
17 มี.ค. 2563 (แก้ไข) รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสแหล่งของเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
07 ต.ค. 2562 รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสแหล่งของเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ดาวน์โหลด
03 ต.ค. 2562 UA กรมส่งเสริมการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) ดาวน์โหลด
13 ส.ค. 2562 รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม และรหัสบัญชีย่อย ปี 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562) ดาวน์โหลด
01 เม.ย. 2562 UA กรมส่งเสริมการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เม.ย.2562) ดาวน์โหลด
03 ต.ค. 2561 รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสแหล่งของเงิน และรหัสบัญชีย่อย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
18 พ.ค. 2561 รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2561 UA กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 (ข้อมูล 21 มีนาคม 2561) ดาวน์โหลด
05 ต.ค. 2560 รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก และรหัสแหล่งของเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
12 ก.ค. 2560 รหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยให้เบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน สำหรับการสนับสนุนชุมชนเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย 9,101 ชุมชน ดาวน์โหลด
11 พ.ย. 2559 รหัสงบประมาณ รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ยังไม่มีเลขที่เอกสารสำรองเงิน) มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ดาวน์โหลด
03 ต.ค. 2559 รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก และรหัสแหล่งของเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
03 ต.ค. 2559 UA กรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
25 ม.ค. 2559 รหัสต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
01 ต.ค. 2558 รหัสงบกลาง (งบลงทุน) ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.