รหัสงบประมาณ

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
01 ม.ค. 2557 รหัสงบประมาณ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด
01 ม.ค. 2557 รหัสกิจกรรมหลัก สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด
01 ม.ค. 2557 รหัสงบประมาณงบกลางในการกำกับดูแลของกรมบัญชีกลาง พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด
01 ม.ค. 2557 รหัสแหล่งของเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด
01 ม.ค. 2556 รหัสงบประมาณ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลด
01 ม.ค. 2556 รหัสกิจกรรมหลัก สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลด
01 ม.ค. 2556 รหัสงบประมาณงบกลางในการกำกับดูแลของกรมบัญชีกลาง พ.ศ.2556 ดาวน์โหลด
01 ม.ค. 2556 รหัสแหล่งของเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลด
01 ม.ค. 2555 รหัสงบประมาณ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด
01 ม.ค. 2555 รหัสกิจกรรมหลัก สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด
01 ม.ค. 2555 รหัสงบประมาณงบกลางในการกำกับดูแลของกรมบัญชีกลาง พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด
01 ม.ค. 2555 รหัสแหล่งของเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด
01 ม.ค. 2554 รหัสงบประมาณ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลด
01 ม.ค. 2554 รหัสกิจกรรมหลัก สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลด
01 ม.ค. 2554 รหัสงบประมาณงบกลางในการกำกับดูแลของกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลด
01 ม.ค. 2554 รหัสแหล่งของเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.