บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
25 ธ.ค. 2563 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2563 สำหรับเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลด
23 มิ.ย. 2563 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 2562 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2562 สำหรับเดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2562 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 (ประกาศ ณ 15 มีนาคม 2562) ดาวน์โหลด
19 ธ.ค. 2561 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 ดาวน์โหลด
23 พ.ค. 2561 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561) ดาวน์โหลด
15 ม.ค. 2561 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
27 ธ.ค. 2560 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม 2561(แก้ไขไฟล์) ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2560 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2560 ดาวน์โหลด
06 ก.ย. 2559 ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559 ดาวน์โหลด
19 ส.ค. 2559 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559 ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2559 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
04 ก.ย. 2558 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
28 ส.ค. 2558 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
23 มี.ค. 2558 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2558 ดาวน์โหลด
24 ก.พ. 2558 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด
03 เม.ย. 2557 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2557 ดาวน์โหลด
24 ก.พ. 2557 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด
01 เม.ย. 2556 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2556(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2556 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.