บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
20 มี.ค. 2560 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2560 ดาวน์โหลด
06 ก.ย. 2559 ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559 ดาวน์โหลด
19 ส.ค. 2559 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559 ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2559 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
04 ก.ย. 2558 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
28 ส.ค. 2558 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
23 มี.ค. 2558 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2558 ดาวน์โหลด
24 ก.พ. 2558 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด
03 เม.ย. 2557 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2557 ดาวน์โหลด
24 ก.พ. 2557 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด
01 เม.ย. 2556 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2556(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2556 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.