โครงสร้างหน่วยงาน

 

ผู้อำนวยการกองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร

เบอร์ตรง 0-2940-6024  เบอร์ภายใน 227  โทรสาร 0-2579-3014

E-mail : finance@doae.go.th  Skype Name : financedevision_doae

ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มการเงิน กลุ่มบัญชี กลุ่มงบประมาณ กลุ่มตรวจสอบ กลุ่มพัสดุ กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

 

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.