ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

  

นางสาวกรองแก้ว จันทร์เอียง

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เบอร์ตรง 0-2940-6024  เบอร์ภายใน 284,228  โทรสาร 0-2579-3784

E-mail : finance10@doae.go.th  Skype Name : finance10_doae

personal_vich

 


 ฝ่ายบริหารทั่วไป  มีหน้าที่

  1. งานบริหารทั่วไป รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชุม งานพิมพ์ งานถ่ายเอกสาร งานประสานราชการทั่วไปของสำนักงาน และยานพาหนะ
  2. งานแผนงานและงบประมาณ รับผิดชอบการจัดทำของบประมาณ การควบคุมการใช้จ่าย งบประมาณ การจัดทำแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  3. งานบริหารบุคคล รับผิดชอบการควบคุมวันทำการ การลา การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการสรรหาและการจ้างพนักงานราชการ
  4. งานการเงินและบัญชี รับผิดชอบในการจัดทำบัญชี การเบิก – จ่าย และเก็บรักษาเงินของสำนักงาน
  5. งานพัสดุ รับผิดชอบการจัดซื้อ – จัดจ้าง จัดทำทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาเบิกจ่าย ซ่อมบำรุง และจำหน่ายออกบัญชี
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.