กลุ่มการเงิน

นางสาวหฤทัย ซอกาญจน์

หัวหน้ากลุ่มการเงิน

เบอร์ตรง 0-2579-2133  0-2579-3929  เบอร์ภายใน 177 178 231  โทรสาร 0-2940-6041 0-2579-3929

E-mail : finance20@doae.go.th  Skype Name : finance20_doae

 

 


 

กลุ่มการเงิน  มีหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ดำเนินการรับ-จ่าย การนำส่งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
  2. วิเคราะห์ ตรวจสอบ ดำเนินการเบิกจ่าย งบบุคลากร บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นที่จ่ายควบ
  3. ควบคุมและเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ
  4. ควบคุม แก้ไขการรับ-จ่าย การนำส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.