กลุ่มบัญชี

 

นางสุรางค์ ศักดิ์ประยูรพงศ์

ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี

เบอร์ตรง 0-2579-3738  เบอร์ภายใน 229 230 163 164 165  โทรสาร 0-2579-3738

E-mail : finance30@doae.go.th  Skype Name : finance30_doae

 
 

_____________________________________________________________________________________________________

กลุ่มบัญชี  มีหน้าที่

  1. ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ การจัดทำบัญชีเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
  2. ประมวลผลและจัดทำรายงานการเงิน เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร
  3. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำการคำนวณต้นทุนผลผลิต
  4. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
  5. ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการบันทึกบัญชีในส่วนกลางและส่วภูมิภาค
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.