กลุ่มงบประมาณ

นางสาวอนุธิดา วชิรวัฒนา

ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ

เบอร์ตรง 0-2940-6068  เบอร์ภายใน 166 167 273 297  โทรสาร 0-2579-7526

E-mail : finance40@doae.go.th  Skype Name : finance40_doae

personal_benjaporn  

 

กลุ่มงบประมาณ  มีหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
  2. ควบคุม ตรวจสอบ ดำเนินการแก้ไขการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
  3. วิเคราะห์ รวบรวม จัดทำข้อมูลการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
  4. ควบคุม ตรวจสอบ ดำเนินการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
  5. จัดทำงบประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.