กลุ่มตรวจสอบ

นางสาวจิติรัตน์ กันขำ

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ

เบอร์ตรง 0-2940-6048  เบอร์ภายใน 192 194 195 196 211 212  โทรสาร 0-2940-6047

E-mail : finance60@doae.go.th  Skype Name : finance60_doae

 


กลุ่มตรวจสอบ  มีหน้าที่

  1. ตรวจสอบ วิเคราะห์เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
  2. กำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลัง
  3. ควบคุม ตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน และลูกหนี้เงินยืม
  4. ตรวจสอบสิทธิ์การขอรับสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
  5. ตรวจสอบการของบประมาณค่าเช่าบ้านข้าราชการ
  6. กำกับ ดูและการประกันตนของพนักงานราชการ
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.