กลุ่มพัสดุ

 

นางทวีวรรณ สุขสมบูรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ

เบอร์ตรง 0-2579-1400 0-2579-3706  เบอร์ภายใน 179 184 186 232  โทรสาร 0-2940-6045

E-mail : finance50@doae.go.th  Skype Name : finance50_doae

 
 

 กลุ่มพัสดุ  มีหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการจัดหาพัสดุ
  2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี
  3. ควบคุม ตรวจสอบ ดำเนินการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมีหนี้ผูกพัน
  4. ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผน
  5. ควบคุมและดำเนินการตามกระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS
  6. ดำเนินการตามกระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
  7. จัดทำเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
  8. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา
  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.