กลุ่มบริหารสินทรัพย์

นางอัจจิมา หันสกุล

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์

เบอร์ตรง 0-2940-5722  เบอร์ภายใน 233, 210, 187 และ 190  โทรสาร 0-2940-5722

E-mail : finance80@doae.go.th  Skype Name : finance80_doae

 

 


กลุ่มบริหารสินทรัพย์  มีหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ควบคุมดูแลสินทรัพย์ ยานพาหนะที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  2. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ยานพาหนะที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  3. บริหารจัดการสินทรัพย์ในระบบทะเบียนสินทรัพย์และในระบบ GFMIS
  4. ควบคุม กำกับและตรวจสอบการรายงานวัสดุคงคลังและรายงานพัสดุประจำปี
  5. ควบคุม ตรวจสอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตน้ำมันรถยนต์ราชการในส่วนกลาง
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.