กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

นางสาวชลาลัย มัณฑปาน

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

เบอร์ตรง 0-2579-7764  เบอร์ภายใน 188 189  โทรสาร 0-2579-7764

E-mail : finance70@doae.go.th  Skype Name : finance70_doae

 

 


 กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง  มีหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานคลัง
  2. กำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารงานคลัง
  3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานคลังให้สอดคล้องกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
  4. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
  5. ให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.