ยินดีต้อนรับการเข้าสู่เว็บไซต์กองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร

 

Google For web finance

ด่วนที่สุด การตรวจสอบและการบันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ยกยอดเข้าระบบ GFMIS
รายละเอียดหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1003/ว 288 ลว. 4 มิ.ย. 2557

----------------------------------------------------------------------------------------------
ด่วนที่สุด กค ขอให้หน่วยงานรายงานการดำเนินงานรายการซ่อมแซม/ปรับปรุง ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2556 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ ว249 ลว. 26 พ.ค. 57 จัดส่งให้ กค.ภายในวันที่ 30 พ.ค. 57

----------------------------------------------------------------------------------------------
ด่วนที่สุด รายงานการปรับหมวดรายจ่าย (J7) ประจำเดือนมีนาคม 2557
(25 เม.ย.57)
----------------------------------------------------------------------------------------------
ด่วนที่สุด กองคลัง แจ้งมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพิ่มเติม)
รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว 51 ลว. 26 มี.ค. 57
(27 มี.ค.57)

----------------------------------------------------------------------------------------------กค. ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 243 เพื่อเป็นคต่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร
ระหว่าง 8-14 มิ.ย. 57 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม
(16 ก.ค. 57)
หนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 238 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
Young Smart Farmer (ระยะที่ 2 )
(30 มิ.ย. 57
)

หนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 221 เพื่อดำเนินงานเพิ่มเครือข่ายการเผยแพร่ในการรับข้อมูลข่าวสารระดับภูมิภาค
ประจำปี 2557
(30 มิ.ย. 57)
หนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 220 เพื่อดำเนินโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากเครื่องตรวจวัดบันทึกภาพ
และสภาพแวดล้อมในการติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชฯ
(30 มิ.ย. 57)
หนังสือแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกันครั้งที่ 40 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับ
คุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
(26 มิ.ย. 57)
กองคลังแจ้งรายงานผลกสรใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2557 (30 มิ.ย. 57)
หนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 229 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
โครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office
(24 มิ.ย. 57)

วิธีจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ
คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ


ดูข้อมูลย้อนหลัง

การขอเบิกสมุดบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ (20 พ.ค.56)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อตู้รางเลื่อน ระบบมือผลัก (ฐานรางลอย) จำนวน 2 ตู้ (28 มี.ค.56)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุกการผลิตพืชและลดความเสี่ยงจากการระบาด
ของศัตรูพืช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(27 มี.ค. 56)
บัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนกุมภาพันธ์) (25 มี.ค.56)
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (22 มี.ค.56)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร (3 ธ.ค.55)
ด่วนที่สุด อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกตจ่ายเงินกรณีมีหนี้ผูกพัน ขอให้หน่วยงาน
เร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้เสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556
(06 พ.ย.55)
แนวทางการตวรจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS (18 ต.ค.55)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๗

ดูข้อมูลย้อนหลัง

 


นายนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร
เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดประชุม
“ซักซ้อมแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์และการควบคุมค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตำบล)”
ให้กับหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปของสำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ
เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 มิถุนายน 2557
ณ. ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 (ห้อง 7) อาคาร 1

กองคลัง และสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดฝึกอบรม
“โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ บรรจุใหม่”

โดยให้เจ้าหน้าที่ฝึกปฏิบัติงานจริงด้านงบประมาณ พัสดุ ตรวจสอบ บัญชี
การรับ-จ่ายเงิน และสินทรัพย์ ในกลุ่ม/ฝ่ายต่าง ๆ ของกองคลัง

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 30 พฤษภาคม 2557

นางกุลฤดี  พัฒนะอิ่ม
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
และคณะเจ้าหน้าที่กองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร
ร่วมกับ
นายพงษ์ศักดิ์  เอมดวง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน)

และคณะเจ้าหน้าที่
ร่วมปลูกต้นไม้
“โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น
เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558”

 
 
 
 
ดูข้อมูลย้อนหลัง

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพลหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
 | Copyright © 2009 Your Company Inc., All rights reserved.