ยินดีต้อนรับการเข้าสู่เว็บไซต์กองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร

 

Google For web finance

ด่วนที่สุด กองคลัง เรื่องสำรวจและยืนยันข้อมูลอาคารสำนักงาน บ้านพัก และสิ่งลูกสร้าง
หนังสือที่ กษ 1003/ว 98 ลว. 4 เม.ย. 2557
(ภายในวันที่ 28 เมษายน 2557)
----------------------------------------------------------------------------------------------
ด่วนที่สุด กองคลัง แจ้งมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพิ่มเติม)
รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว 51 ลว. 26 มี.ค. 57
(27 มี.ค.57)

----------------------------------------------------------------------------------------------
ด่วนที่สุด กองคลังแจ้ง เรื่องการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ ของต้นทุนผลผลิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ด่วนที่สุด การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (24 มี.ค.57)
----------------------------------------------------------------------------------------------
ด่วนที่สุด การจัดซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงเป็นวัสดุคงคลัง (I) (06 มี.ค.57)
----------------------------------------------------------------------------------------------กค. ส่งใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ ปี 2557 โอนครั้งที่ 136 เพื่อเป็นรายจ่ายบริหารจัดการ (ค่าจ้างเหมาบริการ)
ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2557
(17 เม.ย.57)
กองคลังส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกัน ครั้งที่ 20-22 เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน
โครงการพัฒนากาผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ และโครงการสืบสานอาชีพและวัฒนธรรมการทำนา ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการผลิตข้าวปี 2557
(25 มี.ค.57)
ขอส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 128 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีสำหรับเจ้าหน้าที่
ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามนโยบายการใช้ MRCF ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร
(31 มี.ค.57)
หนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 112 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการระชุมวิชาการนานาชาติแมลงวันผลไม้ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 12-16
พ.ค. 2557 ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กทม.
(20 มี.ค.57)
หนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 113 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน
ASEAN GAP ระหว่างวันที่ 19-21 มี.ค. 57 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร
(20 มี.ค.57)
หนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 114 เพื่อดำเนินโครงการระดมความช่วยเหลือเพื่อชาวนาไทย (18 มี.ค.57)

)

วิธีจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ
คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ


ดูข้อมูลย้อนหลัง
การขอเบิกสมุดบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ (20 พ.ค.56)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อตู้รางเลื่อน ระบบมือผลัก (ฐานรางลอย) จำนวน 2 ตู้ (28 มี.ค.56)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุกการผลิตพืชและลดความเสี่ยงจากการระบาด
ของศัตรูพืช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(27 มี.ค. 56)
บัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนกุมภาพันธ์) (25 มี.ค.56)
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (22 มี.ค.56)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร (3 ธ.ค.55)
ด่วนที่สุด อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกตจ่ายเงินกรณีมีหนี้ผูกพัน ขอให้หน่วยงาน
เร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้เสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556
(06 พ.ย.55)
แนวทางการตวรจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS (18 ต.ค.55)


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๗
ดูข้อมูลย้อนหลัง

 

ผู้อำนวยการกองคลังและเจ้าหน้าที่ ให้คำแนะนำการบริหารจัดการ
สำนักงานรวมทั้งการดำเนินงานด้านงบประมาณ
การจัดทำเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่าย การจัดซื้อ จัดจ้าง
และการควบคุมดูแลทรัพย์สินให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7, 8 และ 9 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557

 

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5
คณะทำงานการจัดการความรู้กองคลัง (KM) ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในหัวข้อเรื่อง “ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)”
โดยนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนางอัมพวัน แก้วบัวทอง หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

 

 
 
 
 
ดูข้อมูลย้อนหลัง

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพลหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
 | Copyright © 2009 Your Company Inc., All rights reserved.