แบบฟอร์มต่างๆ แบบฟอร์ม GFMIS แบบฟอร์ม บันทึกรายการค้างรับ - จ้าง  
การเงิน การคลัง  
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
แบบฟอร์มการแจ้งปัญหาระบบ GFMIS
แบบฟอร์มกรอกรายละเอียดการบันทึกบัญชี (รวมรับ - นำส่งเงิน)
แบบฟอร์มบำนาญ
แบบฟอร์มใบสำคัญการปรับปรุงบัญชี
ฝึกอบรม/ค่าใช้จ่ายเดินทาง/ตอบแทน และระเบียบอื่นๆ  
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลค่าเช่าบ้าน (28 มี.ค.56)
แบบฟอร์มแบบรับรองการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม (24 มิ.ย. 54)
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ส่วนที่ 2)
แบบฟอร์มใบรับรองแทบใบเสร็จรับเงิน (บก.111)
แบบฟอร์มค่าขอรับเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการ บำนาญ ลูกจ้างถึงแก่ความตาย
แบบฟอร์มขอเบิกค่าเช่าบ้าน
แบบฟอร์มขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
แบบฟอร์มการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ใช้เฉพาะกรมส่งเสริมการเกษตร)
   
สวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาล ศึกษาบุตร)  

แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)

แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7129)
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7130)
แบบฟอร์มหนังสือแจ้งการใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7132)
แบบฟอร์มหนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ  (แบบ 7133)
แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีข้าราชการ
ได้รับคำสั่งให้ไปช่วยหรือไปปฏิบัติราชการต่างส่วนราชการผู้เบิก
แบบฟอร์มหนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการศึกษาบุตร
แบบฟอร์มหนังสือเจตนาขอรับเงินการศึกษาบุตร(กรณีมีคำสั่งช่วยปฏิบัติราชการ)
แบบฟอร์มหน้างบใบสำคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
แบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
   
งานจ้างเหมาทำความสะอาด ปี 2554  
คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด
แบบฟอร์มการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานประจำวันของพนักงานทำความสะอาดรายวัน
แบบฟอร์มการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทำความสะอาดห้องน้ำ
ตารางตรวจเช็คความสะอาดห้องน้ำ
   
งบประมาณ  
แบบฟอร์มการปรับหมวดรายจ่ายในระบบ GFMIS
แบบฟอร์มการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
แบบฟอร์มการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
   
การจำหน่ายพัสดุ  
รถเอไอดี
ราคาประเมินคอมพิวเตอร์
หนังสือเวียนมอบอำนาจการจำหน่ายพัสดุ (ว 1127)
การตีราคาทรัพย์สิน
รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง,แบบรายงานฯ
ขั้นตอนและตัวอย่างหนังสือ
 
งานสินทรัพย์  
แบบสำรวจที่ดินอยู่ในความรับผิดของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2556
รายงานพัสดุระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ขอให้ส่งแบบสำรวจที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี พ.ศ. 2555 (10 ต.ค. 54)
ขอให้จัดทำข้อมูลรายละเอียดรถยนต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร
เอกสารการรับส่งทรัพย์สินราชการ
แบบจัดเก็บรายการครุภัณฑ์/รถยนต์ ก่อนปีงบประมาณ 2554
แบบจัดเก็บรายการครุภัณฑ์/รถยนต์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554
แบบรายงานการปกครองดูแลและการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ แบบ ธร.3801
แบบรายงานการปกครองดูแลและการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ
ชื่อประเภท หมวด ชนิดครุภัณฑ์

 

 
อื่นๆ  
แบบฟอร์มราคากลาง (22 ส.ค. 56)
แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันการยืมเงินของพนักงานราชการ (27 พ.ค. 54)
แบบฟอร์มการปรับหมวดรายจ่ายในระบบ GFMIS (28 ก.พ. 54)
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปี 2553
แบบฟอร์มทะเบียนคุมทรัพย์สิน,คำอธิบายทะเบียนคุมทรัพย์สิน

แบบฟอร์มใบเสนอราคา

แบบฟอร์มงบหน้าใบสำคัญจ่ายเงิน
แบบฟอร์มขอใช้บริการเผยแพร่ข้อมูลของเวปไซต์ กองคลัง
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคาร
แบบฟอร์มรายการลดหย่อนภาษี
แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินกรณีข้าราชการ เสียชีวิต
แบบฟอร์มแบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการและลูกจ้างประจำ เสียชีวิต
สมุดบันทึกความดีงามของข้าราชการ
การบันทึกรายการที่ผิดพลาด ระบบรับและนำส่ง ปี 2550
แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ
หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
แบบใบสำคัญรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
แบบการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ตัวอย่างสัญญา
ตัวอย่างประกาศ
เกณฑ์การปันส่วนต้นทุนทางอ้อม