ภาพกิจกรรม กองคลัง
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5
คณะทำงานการจัดการความรู้กองคลัง (KM) ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในหัวข้อเรื่อง “ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)”
โดยนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนางอัมพวัน แก้วบัวทอง หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
กองคลัง  ได้จัดกิจกรรมการรับบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้ประเภทต่าง ๆ จากบุคลากรกองคลัง และหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร  ซึ่งได้รับความร่วมมือที่ดีและในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น.  ณ. ห้องประชุมกองคลัง นางสาวดาราวรรณ  วัฒนกุล  ผู้อำนวยการกองคลัง คณะทำงานรวมถึงบุคลากรของกองคลังได้ทำพิธีมอบของบริจาคให้กับมูลนิธิกระจกเงา
นางกุลฤดี พัฒนอิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลัง
เป็นตัวแทนนำเงินที่เจ้าหน้าที่กองคลังร่วมบริจาคผ่านเกษตรจังหวัดเชียงราย
เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 นางสาวดาราวรรณ วัฒนกุล ผู้อำนวยการกองคลัง
พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ กองคลัง ทำการไหว้สักการะพระพรหม
และเทพประทานพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อเป็นสิริมงคลต่อหน่วยงาน
และตนเองเนื่องในวันปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ 2556

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2555 กองคลังได้จักฝึกอบรมสัมมมนาวิชาการ
ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของกองคลัง เรื่องการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านการคลัง
โดยคณะวิทยากรจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
ณ บ้านกลาง หัวหิน คอนโดแอนด์รีสอร์ท อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2555 กองคลังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน และระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จ.ชัยนาท ซึ่งนำทีมโดยนางสาวดาราวรรณ วัฒนกุล
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบการคลัง และนางพูลพิศมัย บุญเพิ่ม รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบัญชี พร้อมคณะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา จ.อยุธยา
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 กรมส่งเสริมการเกษตร
ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day หลังจากที่ได้รับผลกระทบจาก
เกิดอุทกภัยน้ำท่วมบริเวณกรมส่งเสริมการเกษตร บริเวณอาคาร 1-7
และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร
ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาด โดยเจ้าหน้าที่กองคลัง ได้รับมอบหมายให้ทำ
ความสะอาดบริเวณอาคาร 7 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 คณะทำงานจัดการองค์ความรู้กองคลัง (KM)
ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง มาตราการการยืมเงินราชการ
โดยท่าน ผอ.จงกลนี ชีรนานนท์ ผู้อำนวยการกองคลัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
กิจกรรมการเแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมติดตั้งโปรแกรม Skpe
และ โครงการประสิทธิเพิ่มได้เมื่อใช้เทคโนโลยี และได้มีการฝึกอบรมกาาติดตั้ง
และการใช้โปรแกรม Skype ให้แก่เจ้าหน้าที่กองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 5

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 คณะทำงานจัดการองค์ความรู้กองคลัง (KM)
ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องการบริหารจัดการสินทรัพย์
ของกองคลัง ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 5

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ท่าน ผอ.จงกลนี  ชีรนานนท์ ผู้อำนวยการกองคลัง  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุของศูนย์ปฏิบัติการ ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2554

ภาพกิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรือง การเขียนและเสนอหนังสือราชการ วันที่ 9 พฤษภาคม 2554
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 กองคลังได้จัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ
เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประปีงบประมาณ2554 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5

กองคลัง ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสารประเพณี
เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2554
ณห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5
ในวันที่ 11 เมษายน 2554

กองคลังได้จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
เรื่อง การยืมเงินทดลองราชการ
ณห้องประชุมกองกองแผนงาน อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
ในวันที่ 29 มีนาคม 2554

ประมวลภาพ
กองคลังได้จัดพิธีงานทำบุญเลี้ยงภัตรหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
ณห้องประชุมกองคลัง อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
ในวันที่ 12 มีนาคม 2554

43 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร
ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2553
ณ กรมส่งเสริมการเกษตร

ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองคลัง
ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2553
ณ โรงแรมเดือนฉายรีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

กองคลังได้จัดกิจกรรมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง ทักษะในการบริหารจัดการรถยนต์ส่วนกลาง (Car Pool)
วันที่23 สิงหาคม 2553
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 อาคาร 1

นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2553
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 อาคาร 1

กองคลังได้จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเสนอหนังสือราชการ
และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและศึกษาบุตร
และในวันที่ 23  มิถุนายน 2553 สำหรับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 5 อาคาร 1

กองคลังได้จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตราชการ
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2553 สำหรับเจ้าหน้าที่กองคลัง
ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 อาคาร 1
และในวันที่ 14  มิถุนายน 2553 สำหรับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 5 อาคาร 1

กองคลังได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมผู้ด้อยโอกาส
ช่วยเหลือเด็กพิการซ้ำซ้อนในมูลนิธิบ้านเด็กรามอินทรา
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา

กองคลัง ร่วมกับ สำนักพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี
จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชีและพัสดุ
เรื่องแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง2555
วันที่ 3-4 มีนาคม 2553 ณ โรงแรม เอบีน่าเฮ้าส์
(เอกสารประกอบการบรรยาย)

กองคลังจัดการจัดการความรู้
เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2553
ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 
ณ กรมส่งเสริมการเกษตร
(เอกสารประกอบการบรรยาย) (ภาพการบรรยาย)

กองคลังร่วมกิจกรรม
งานสุขสันต์วันปีใหม่ 2553 
วันที่ 29 ธันวาคม 2552
ณ กรมส่งเสริมการเกษตร

กองคลังได้ร่วม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดินประจำปี 2552
วันที่ 3  ธันวาคม  2552 
ณ กรมส่งเสริมการเกษตร

กองคลังได้ร่วมงาน
คล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมกรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 42 ปี
กรมส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2552

กองคลัง เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
วันที่ 27 สิงหาคม 2552
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5

กองคลัง เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินฝากคลัง ในระบ GFMIS
วันที่ 19 มิถุนายน 2552
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5

เอกสารประกอบ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2552 เวลา 9.30 น.
เจ้าหน้าที่กองแผนงานได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
และร่วมให้ความคิดเห็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ณ ห้องประชุมกองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร

ประมวลภาพงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 25 ธันวาคม 2551

ประมวลภาพ กิจกรรม 5ส.
เนื่องในโครงการ จากวันแม่ ถึง วันพ่อ 116 วันสร้างสามัคคี
วันที่ 13 ตุลาคม 2551

ประมวลภาพ เนื่องในงาน ด้วยรักและผูกพัน
แด่ผู้เกษียณอายุราชการและ
เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2551
วันที่ 19 กันยายน 2551 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น

ประชุมคณะทำงานการจัดทำนโยบายบัญชี
กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 2 กันยายน 2551
ณ ห้องประชุมกองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร

ประมวลภาพ
การฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านการคลัง"
สำหรับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองคลัง ยุคใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ลำพูน (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
ระหว่างวันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2551

ประมวลภาพ
งานทำบุญเลี้ยงพระ กองคลัง
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2550

อบรมสัมมนาการจัดการความรู้ (KM)
การบรรยายเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานระบบ GFMIS
วันที่ 8 สิงหาคม 2550
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5

(เอกสารประกอบการสัมนา)