ยินดีต้อนรับการเข้าสู่เว็บไซต์กองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร

 

Google For web finance

ด่วนที่สุด กสก. อนุมัติให้ข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
จากทางราชการและมอบอำนาจให้เกษตรจังหวัดรับบริจาคเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ซิมการ์ด)

----------------------------------------------------------------------------------------------
ด่วนที่สุด การตรวจสอบและการบันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ยกยอดเข้าระบบ GFMIS
รายละเอียดหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1003/ว 288 ลว. 4 มิ.ย. 2557

----------------------------------------------------------------------------------------------
ด่วนที่สุด กค ขอให้หน่วยงานรายงานการดำเนินงานรายการซ่อมแซม/ปรับปรุง ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2556 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ ว249 ลว. 26 พ.ค. 57 จัดส่งให้ กค.ภายในวันที่ 30 พ.ค. 57

----------------------------------------------------------------------------------------------
ด่วนที่สุด รายงานการปรับหมวดรายจ่าย (J7) ประจำเดือนมีนาคม 2557
(25 เม.ย.57)
----------------------------------------------------------------------------------------------
หนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 305 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อน อกม. สู่ความเป็น
Smart Farmer
(18 ส.ค. 57)
หนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 290  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายองค์กรเกษตรกร
ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
(13 ส.ค. 57)
หนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 277  เพื่อดำเนินงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/2558 (13 ส.ค. 57)
หนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 271  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างทีมวิทยากรหลักในการ
พัฒนาเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2556
(13 ส.ค. 57)
หนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 269  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมี
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฏาคม 2557 ณ โรงแรมทีเค พาเลช กรุงเทพมหานคร
(13 ส.ค. 57)
กค. ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 243 เพื่อเป็นคต่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร
ระหว่าง 8-14 มิ.ย. 57 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม
(16 ก.ค. 57)
หนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 238 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
Young Smart Farmer (ระยะที่ 2 )
(30 มิ.ย. 57
)


วิธีจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ
คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ


ดูข้อมูลย้อนหลัง

เปลี่ยนรหัสศูนย์ต้นทุนและหน่วยาเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ของส่วนกลาง 4 กอง/สำนัก เขต 6 เขต และศุนย์ปฏิบัติการ 44 ศูนย์ (18 ส.ค. 57)
การขอเบิกสมุดบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ (20 พ.ค.56)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อตู้รางเลื่อน ระบบมือผลัก (ฐานรางลอย) จำนวน 2 ตู้ (28 มี.ค.56)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุกการผลิตพืชและลดความเสี่ยงจากการระบาด
ของศัตรูพืช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(27 มี.ค. 56)
บัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนกุมภาพันธ์) (25 มี.ค.56)
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (22 มี.ค.56)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร (3 ธ.ค.55)
ด่วนที่สุด อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกตจ่ายเงินกรณีมีหนี้ผูกพัน ขอให้หน่วยงาน
เร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้เสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556
(06 พ.ย.55)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๗

ดูข้อมูลย้อนหลัง

 


นายนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร
เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดประชุม
“ซักซ้อมแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์และการควบคุมค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตำบล)”
ให้กับหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปของสำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ
เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 มิถุนายน 2557
ณ. ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 (ห้อง 7) อาคาร 1

กองคลัง และสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดฝึกอบรม
“โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ บรรจุใหม่”

โดยให้เจ้าหน้าที่ฝึกปฏิบัติงานจริงด้านงบประมาณ พัสดุ ตรวจสอบ บัญชี
การรับ-จ่ายเงิน และสินทรัพย์ ในกลุ่ม/ฝ่ายต่าง ๆ ของกองคลัง

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 30 พฤษภาคม 2557

นางกุลฤดี  พัฒนะอิ่ม
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
และคณะเจ้าหน้าที่กองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร
ร่วมกับ
นายพงษ์ศักดิ์  เอมดวง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน)

และคณะเจ้าหน้าที่
ร่วมปลูกต้นไม้
“โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น
เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558”

 
 
 
 
ดูข้อมูลย้อนหลัง

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพลหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
 | Copyright © 2009 Your Company Inc., All rights reserved.