ระเบียบ คำสั่ง  
งบประมาณ
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๕
ด่วนที่สุด หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 49 ลว. 23 เมษายน 2555
การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ว33) (24 ส.ค. 54)
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่4) พ.ศ.2554 (09 ก.พ. 54)
พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2502 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ พ.ศ.2543)
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแก้ไข (ล่าสุด) (09 ก.พ. 54)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2549
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ว 51)
การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ว 99)
การเงิน การคลัง
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
กระบวนงานลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS
ปรับบัญชีเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2550
ปรับบัญชีค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2550
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
ฝึกอบรม/ค่าใช้จ่ายเดินทาง/ตอบแทน และระเบียบอื่นๆ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) 2556
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงานและประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2552
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามจังหวัด เงินชดเชยและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2548)
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
(เริ่มมีผลบังคับใช้ 4 กันยายน 2553 เป็นต้นไป)
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0406/ว96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553
เรื่อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการ พ.ศ.2553
พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้าน พ.ศ. 2547
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2550
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักฝึกอบรมในประเทศ ( ว.399)
ซ้อมความเข้าใจปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
การเบิกค่าใช้จ่ายกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
สวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาล)
การเบิกจ่ายตรงประเภทผุ้ป่วยในสถายพยาบาลของเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGS)
(ที่ กค.0422.2/ว212 ลว 23 มิ.ย. 54)
(13 ก.ค.54)
การเบิกจ่ายค่ายากลูโคชามัน (ที่ กค.0422.2/ว62 ลว 28 มิ.ย. 54)(13 ก.ค.54)
พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (24 มิ.ย. 54)
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีการทางแพทย์แผนไทยและการแพทย์ (28 เม.ย.54)
อัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล
ของข้าราชการหมวด 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
(4 เม.ย.54)
ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันกรณีหลักการรับเงิน
การกำหนดรายการยาที่ห้ามเบิกจ่ายจากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
(ประกาศใช้วันที่ 24 ธ.ค. 53)
download
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลีองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ (ประกาศใช้วันที่ 27 ธ.ค.53)
download
ขยายระยะเวลาการประกาศใช้อัตราการเบิกค่าสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวด
รหัส 4304 และ 4305 (ประกาศใช้วันที่ 30 ธ.ค. 53)
download
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2553  
(เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่  29 กันยายน 2553 เป็นต้นไป)
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 (ว. 379)
(เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่  29 กันยายน 2553  เป็นต้นไป)
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม  ดูงานในต่างประเทศ หรือ  เดินทางไปราชการต่างประเทศ  (ว.373)  (เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่  29 กันยายน 2553 เป็นต้นไป)
หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (ว.377)
(เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่  29 กันยายน 2553  เป็นต้นไป)
หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัยกรณีใช้หลักฐานการรับเงิน  (ว.380) (เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่  29 กันยายน 2553  เป็นต้นไป)
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรค (ว.77)
ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตรค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์
ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียม
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรค เกี่ยวกับฟันเทียม (ว.236)
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551
ซ้อมความเข้าใจกรณีสิทธิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามสิทธิต่างๆ (ว 171)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เสียชีวิต
จากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาสและในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา
อำเภอนาทวี และสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พ.ศ.2553
สวัสดิการ (ศึกษาบุตร)  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่2) พ.ศ. 2553
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาของบุตร กรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี
พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523
(แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2550)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2551
การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ว.116)
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนของสถานศึกษาของทางราชการและ
ค่าเล่าเรียนในสถานศึกษา เอกชน (ว 161)
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ปีการศึกษา 2552 (ว.226)
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนถือปฏิบัติตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
การพัสดุ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่7) พ.ศ.2552
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่ากองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534
ระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการเงินและพัสดุ กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534
อื่นๆ